W życiu człowieka bywają sytuacje kryzysowe, w których nie potrafi poradzić sobie sam.
Każdy z nas napotyka w swoim życiu sytuacje, w których czuje się bezradny, nie wie jak się zachować, potrzebuje rady, wsparcia. Dorastamy, przeżywamy rozterki związane z byciem w związku, zakładamy rodzinę, stajemy się rodzicami i przeżywamy trudności z tym związane, podejmujemy pracę, tracimy pracę, awansujemy, starzejemy się… Jest to naturalny proces zmian i rozwoju, ale nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie sami w nowych sytuacjach. Konflikty wewnętrzne, trudności relacyjne, dolegliwości fizyczne, niepewność, lęk, bezradność mogą pojawić się, kiedy wkraczamy w nowy etap naszego życia, na progu nieznanego. Niektórzy z nas w takich trudnych okresach swojego życia rozważają możliwość rozpoczęcia psychoterapii.

Ośrodek Psychoedukacji oferuje:

Terapia indywidualna to spotkanie terapeuty z Klientem. Jest to profesjonalna rozmowa, gdzie uwaga terapeuty skupia się w 100 % na osobie Klienta. To On jest najważniejszy. Cel terapii można określić jako: dążenie do poprawy funkcjonowania, coraz bardziej satysfakcjonującego życia.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia indywidualne i grupowe skierowane do dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, diagnozą Zespołu Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia socjoterapeutyczne to forma pomocy psychologiczno–pedagogicznej w grupie, adresowana głównie do dzieci i młodzieży. Działania socjoterapeutyczne mają na celu stwarzać dzieciom warunki do prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych i poznania prawidłowych wzorców zachowań. Dzięki temu uczestnicy socjoterapii uczą się nawiązywać zdrowe relacje zarówno ze swoimi rówieśnikami, jak i z dorosłym (terapeuta). W bezpiecznych warunkach wsparcia i opieki ze strony dorosłego terapeuty dzieci mają okazję doświadczać różnych sytuacji społecznych. Uczą się prawidłowego reagowania, wyrażania i rozładowywania emocji, nawiązywania relacji, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się.

Psychoterapia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest alternatywą dla bardziej tradycyjnych modeli terapeutycznych. Polega na szukaniu i wzmacnianiu zasobów klienta i jego mocnych stron. Postrzegamy klienta, jako eksperta, to on decyduje o wyborze strategii działania ponieważ to on posiada kluczową wiedzę na swój temat i wspólnie z terapeutą poszukuje najlepszego rozwiązania. Istotną cechą jest koncentracja na rozwiązaniach a nie na problemach oraz przekonanie, że każdy klient jest niepowtarzalny, posiada wystarczające zasoby do dokonania zmian. Terapia TSR skierowana jest do osób pragnących uporać się z własną przeszłością w konstruktywny sposób. Ważnym elementem terapii TSR jest wysoki poziom szacunku do klientów i bliskich im osób, wyrażający się w dopuszczeniu możliwości kształtowania przyszłości stosownie do ich osobistych nadziei i aspiracji.

Zasadnicze różnice pomiędzy pojęciami psychologa, psychoterapeuty i psychiatry

Psycholog:

 • to osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia,
 • zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniowaniem, orzekaniem, poradnictwem psychologicznym

Psychoterapia to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, a z kolei w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzeganą drogę poradzenia sobie.
Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności. Takie dostrzeganie swojej odpowiedzialności bywa bolesne. Na dłuższą metę daje jednak możliwość większego decydowania o sobie i oddziaływania na rzeczywistość, a więc ma szansę przyczynić się do wzrostu zadowolenia z życia i poczucia spełnienia.

Psychoterapeuta:

 • to osoba z tytułem magistra studiów humanistycznych, która przeszła, co najmniej 4-letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym,
 • pełne szkolenie psychoterapeutyczne według europejskich standardów obejmuje: trening teoretyczny, praktyczny, staż kliniczny, pracę pod superwizją oraz przejście własnej terapii.

W rozumieniu medycznym należy podzielić psychoterapię na dwie różniące się od siebie dziedziny pomocy psychologicznej – ścisłą psychoterapię i poradnictwo psychologiczne (pomoc psychospołeczną).

Psychoterapia sensu stricto jest metodą z wyboru w leczeniu m.in. zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Pomoc psychospołeczna jest to mniej sformalizowane pomaganie – tam, gdzie nie ma zdiagnozowanej (według ICD-10 i DSM-5) choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent potrzebuje czyjejś pomocy.

Różne nurty w terapii. Istnieje pięć głównych kategorii nurtów teoretycznych związanych z psychoterapią:

 • podejście psychoanalityczne (psychoanaliza, podejście psychodynamiczne)
 • podejście behawioralno-poznawcze
 • podejście humanistyczno-egzystencjalne (należy tu psychoterapia Gestalt)
 • podejście systemowe
 • inne szkoły (m. in. psychoterapia Ericksonowska, Skoncentrowana na Rozwiązaniach)

Istnieją różne sposoby uprawiania psychoterapii, różniące się, co do czasu trwania poszczególnych sesji, ich częstości, liczby uczestniczących jednocześnie pacjentów / klientów (terapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna), jak i liczby zaangażowanych terapeutów – np. psychoterapię małżeńską, partnerską często prowadzi dwóch terapeutów. Terapeuci mogą prowadzić, w zależności od wyznawanych przez siebie poglądów, psychoterapię bardziej aktywnie, nawet dyrektywnie, albo dając pacjentowi więcej czasu na wypowiedzenie się, w większym stopniu dostosowując się do inicjatywy pacjenta.

Psychiatra:

 • to lekarz medycyny (absolwent wydziału lekarskiego) posiadający specjalizację z psychiatrii,
 • zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych,
 • może zaproponować farmakoterapię (leki na receptę),
 • ma uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich,
 • może kierować do szpitala.

Do lekarza psychiatry nie trzeba mieć skierowania.

Olsztyn. Spotkanie – Ośrodek Psychoedukacji to miejsce gdzie możesz uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

W razie pytań prosimy o kontakt: 533 402 688, 607 459 010